शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या आरोपीतांविरूद्ध गुन्हा नोंद

मौदा :- अंतर्गत ०५ किमी अंतरावर टोल नाका समोर माचनी शिवार मौदा येथे दिनांक २१/०५/२०२३ ये ००.३५ वा. ते ०१.२५ वा. दरम्यान पोलीस स्टेशन मौदा येथील स्टाफ यांना मुखबीर द्वारे माहीती मिळाली की, टोल नाका येथे काही इसम अवैधरीत्या जनावरांची वाहतुक करीत आहे. त्यानुसार टोल नाका येथे भरधाव वेगाने येणाऱ्या टाटा पिकअप यांना थांबवले व तिन्ही टाटा पिकअप गाडीचे चालक व क्लीनर हे धावत आले व इकलढकुल करून पळून गेले गाडीची पाहणी केली असता १) टाटा पिकअप गाडी क्र. एम. एच. ३६ ए. ए २६४९ किंमती ३००००० /- रू गोवंश १० गोवंश प्रत्येकी किंमती १५०००/- रू प्रमाणे १,५०,०००/- २) टाटा पिकअप गाडी क्र. एम. एच. ३३ जी- १२९४ किंमती ३००००/- रू १२ गोवंश प्रत्येकी १८००००/-रु. ३) पिकअप गाडी क्र. एम एच. ३६ एए १३४४ चा ३०००००/- रू १० गोवंश १५०००/- रु. प्रमाणे १५००००/- रुपयाचा मुद्देमाल सदर वाहनात बोलेरो पिकअप गाडी मध्ये जनावरांच्या शिंगाला मानेला, पायाला दोराने बांधुन कोणत्याही चारापाण्याची व्यवस्था न करता क्रूरतेने वाहतुक करतांनी मिळून आल्याने एकुण तिन्ही टाटा गाडी किंमती अंदाजे ९००,०००/-रु. एकूण ३२ जनावरे प्रत्येकी किमती १५०००/- प्रमाणे ४८००००/- रु मिळुन आल्याने सदर जनावरे यांना चारापाणी सोयीकरीता सुखरूप गोरक्षण संस्था पिंपळगाव ता. लाखनि जि. भंडारा लेखी पत्र देवून दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणी सरतर्फे पोउपनि विजयसिंग ठाकुर पोलीस स्टेशन मौदा यांचे रिपोर्टवरून पो.स्टे मौदा येथे आरोपीविरुद्ध कलम ३५३, ३४ भादवि सहकलम ११ (१) (डी), ५अ. ५ ९, ११९ प्राणी संरक्षण कायदा अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक खराये करीत आहेत.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com