कुख्यात गुंड स्थानबध्द

नागपूर :- नागपुर शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिनांक १७/०५/२०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये पोलीस ठाणे इमामबाडा, गणेशपेठ, धंतोली नागपुर शहर आणि पुलगांव जिल्हा वर्धा चे हददीत शरीराविरूद्ध व मालमत्तेविरुध्द गुन्हे करणारा कुख्यात गुंड नामे अधिकेष वल्द सुरेंद्र वानखेडे वय १९ वर्ष रा. रामबाग, अशोका बौध्द विहार मागे, पो.स्टे. इमामबाडा, नागपूर शहर यास महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, वीडीयो पायरेटस्, बाळु तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तुंचा काडा बाजार करणा-या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आवर घालणे संबंधी अधिनियम सन् १९८९ अंतर्गत दिनांक १७/०५/२०२३ रोजी स्थानबध्द आदेश पारीत केला. त्यास दि. १७/०५/२०२३ रोजी आदेशाची बजावणी करून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे

वल्द सुरेंद्र वानखेडे, याचेविरुध्द पोलीस स्टेशन इमामवाडा, गणेशपेठ, धंतोली, नागपूर शहर आणि पोलीस ठाणे पुलगाव, जिल्हा वर्धा हददीत येथे खुन करणे, प्राणघातक शस्त्राने आपखुशीने दुखापत करणे, खुन करण्याचा प्रयत्न करणे, शांतता भंग करण्याचे उद्देशाने अपमान करणे. अपराधीक जिवे मारण्याची धमकी देणे, जबरी चोरी करणे, प्राणघातक शस्त्र बाळगणे, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे, मृत्यु किंवा जबर दुखापत घडवुन आणण्याच्या प्रयत्नासहीत जबरी चोरी करणे किंवा दरोडा घालणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, बलाद्ग्रहण करण्यासाठी एखादया व्यक्तीला मृत्यु किंवा जबर दुखापतीची भीती घालणे, अश्लिल शिवीगाळ करणे, मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणे, इत्यादी सारखे मालमत्तेविरुध्द तसेच शरीराविरूध्द गंभीर स्वरूपाचे अपराध केलेले आहे.

सदर स्थानबध्द इसमाविरूद्ध सन २००३ मध्ये पोलीस स्टेशन इमामवाडा पोलीसांकडुन कलम ११० (ई) (ग) सी.आर.पी.सी. अन्वये प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आलेली आहे. अलीकडील काळात त्याने पोलीस स्टेशन इमामबाडा हद्दीत मृत्यु किंवा जबर दुखापत घडवून आणण्याच्या प्रयत्नासहीत जबरी चोरी करणे, नुकसान करणे. बलादग्रहण करण्यासाठी एखादया व्यक्तीला मृत्यु किंवा जबर दुखापतीची भीती घालणे, अपराधीक जिवे मारण्याची धमकी देणे. मालमत्तेचे नुकसान करणे, शांतता भंग करण्याचे उद्देशाने अपमान करणे, अपराधीक जिवे मारण्याची धमकी देणे. अश्लिल शिवीगाळ करणे, मनाई आदेश आदेशाचे उल्लंघन करणे, अशा स्वरूपाचे गुन्हे केलेले आहेत. सदर इसमाने माहे जानेवारी २०२३ मध्ये पोलीस ठाणे इमामवाडा हद्दीत धुमाकुळ घातला होता. त्यामुळे सदर परिसरातील नागरीकांच्या मनात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तसेच इमामवाडा परिसरातील महीलाने शिष्टमंडळ सुध्दा मा. पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांना भेटले होते. सदरहू इमामवाडा परिसरात शांतता प्रस्तापित राहावी म्हणून वर नमूद स्थानबध्द इसमांवर एम.पी. डी. ए. कायदयातंर्गत स्थानबध्दतेची कारवाई करण्यात आली आहे.

अशाप्रकारे धोकादायक व्यक्तीना ऋषि वल्द सुरेंद्र वानखेडे, याची अपराधीक कृत्ये निरंतर वाढत असल्याने आणि त्यामुळे तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोहचवित असल्याने  विजयकांत सागर, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ क्र. ४, यांचे मार्गदर्शनाखाली व.पो.नि. प्रशांत माने, पोलीस स्टेशन इमामबाडा, नागपूर शहर यांनी नमुद आरोपीतास स्थानबध्द करण्याकरिता गुन्हे शाखेस प्रस्ताव सादर केला असता  अभ्वती दोर्जे, सह पोलीस आयुक्त, संजय पाटील, अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) व मुम्मका सुदर्शन, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हेशाखेतील एम.पी.डी.ए. विभागाने नमुद आरोपीला स्थानबध्द करण्याकरीता प्रस्ताव सादर केला. त्याअन्वये स्थानबध्द प्राधिकारी अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त यांचे समक्ष सादर केले असता त्यांनी वर नमुद गुंडाविरुद्ध स्थानबध्दतेचा आदेश पारित करून त्यास कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा येथे ठेवण्याबाबत आदेश दिलेत त्याअन्वये स्थानबध्द प्राधिकारी  अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांनी वर नमुद इसमाविरुध्द स्थानबध्दतेची महत्वपुर्ण कारवाई करून त्यास सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.

NewsToday24x7

Next Post

प्रतिबंधीत ई सिगारेट विक्री करणारा आरोपी ताब्यात

Thu May 18 , 2023
नागपूर :-दिनांक १७.०५.२०२३ चे १५.१५ वा. ने सुमारास गुन्हेशाखा युनिट क्र. १ चे अधिकारी व अमलदार यांनी मिळवलेल्या खात्रीशीर माहिती वरून सापळा रचुन पोलीस ठाणे बजाजनगर हहीत बजाजानगर चौक, हरिश किराणा दुकान येथे पंचासमक्ष रेड कारवाई केली असता आरोपी राजकुमार मुरलीधर ढोक वय २२ वर्ष रा. ६३, निलकमल सोसायटी बजाजनगर यांचे ताब्यात प्रतिबंधीत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट विवीध फ्लेव्हरच्या एकूण किमती ३०,०१०/- […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com