बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी सोसायट्यांची तीन लाखापर्यंतची कामे कामवाटप समितीला

नागपूर : 11 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांना विनानिविदा तीन लाखापर्यंतची कामे जिल्हा कामवाटप समितीव्दारे देण्याचा निर्णय घेतला असून, निरनिराळ्या शासकीय व निमशासकीय महामंडळांना त्याच्याकडील 3 लाख रुपयांपर्यंतची कामे जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रास कळविण्यात यावी. जेणेकरुन सदर कामवाटप समितीमार्फत बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी सोसायट्यांना योग्यरित्या कामवाटप करता येईल.

बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी सोसायट्यांची माहिती उदा. सेवासोसायटीचे नांव, नोंदणी क्रमांक, वर्ष, प्रवर्तकाचे नांव, अंकेक्षण अहवाल सादर केला किंवा नाही ? योग्य ई-मेल आयडी व व्हॉस्अॅप क्रमांक त्वरीत जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र या कार्यालयाच्या [email protected] संकेतस्थळावर कळविण्यात यावा, जेणेकरुन या कार्यालयास प्राप्त झालेली कामे आपल्या संस्थेस योग्यरित्या वाटप करणे सोईचे होईल, असे बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या प्रवर्तकांना आवाहन करण्यात येत आहे.

सर्व सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तकांनी आपली सोसायटी सक्रीय (Active) असेल तर सर्व माहिती या कार्यालयास तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात यावी. यात कसूर करण्यात आल्यास त्याची कोणतीही जबाबदारी प्रशासनाची राहणार नाही. याची सर्व बेरोजगार सेवा सोसायटीच्या प्रवर्तकांनी नोंद घ्यावी, असे जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता केंद्राचे सहायक आयुक्त यांनी कळविले आहे.

@ फाईल फोटो

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com