80 वर्षावरील निवृत्तीवेतनधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी

नागपूर :- नागपूर कोषागार अंतर्गत असलेल्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना कळविण्यात येते की, ज्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकाचे वय 80 वर्षे किंवा 80 वर्षावरील झाले आहे. मात्र, त्यांच्या निवृत्तीवेतनात 10 टक्के वाढ करण्यात आली नाही. अशा कुटूंब निवृत्तीवेतनधारकांनी जन्म तारखेचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किवा पॅनकार्ड, आधार कार्ड व बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत ) कोषागार कार्यालय, नागपूर येथे सादर करावा. जेणेकरुन त्यांना 80 वर्षानंतरचा अनुज्ञेय वाढीव निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणे शक्य होईल, असे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com