कुख्यात गुंड स्थानबद

नागपूर :- नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिनांक ११/०५/२०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये पोलीस वणे जरीपटका, सदर, मानकापुर, खापरखेडा, अंबाझरी, यशोधरानगर नागपूर वे हद्दीत शरीरादिरूद व मालमत्तेविरूध्द गुन्हे करणारा कुख्यात गुंड नामे अभिजीत उर्फ मादी वल्द नितीन नितनवरे, वय २३ वर्ष, रा. प्लॉट नं. २० बेझनबाग, गौतमनगर पो.स्टे. जरीपटका, नागपूर शहर यास महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, व्हीडीयो पायरेटस्, वाळु तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालणे संबंधी कायदा, १९८१ अंतर्गत दिनांक ११/०५/२०२३ रोजी स्थानबध्द आदेश पारीत केला. त्यास दि. १९/०५/२०२३ रोजी आदेशाची बजावणी करून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.

अभिजीत उर्फ मादी वल्द नितीन नितनवरे, याचेविरुध्द पोलीस स्टेशन जरीपटका, सदर, मानकापूर, अंबाझरी, यशोधरानगर, कपोलनगर, खापरखेडा नागपूर ग्रामीण येथे दरोडा घालण्याची पूर्व तयारी करणे, प्राणघातक हत्यारानिशी सज्ज असतांना जबरी चोरी करण्याचा किंवा दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करणे, दरोडा टाकणे, दरोडा टाकणे करीता एकत्र जमणे, जबरी चोरी करतांना इच्छापूर्वक दुखापत करणे, जबरी चोरी करणे, दिवसाची घरफोडी करणे, रात्रीची घरफोडी करणे, उघडया जागेतील चोरी करणे, हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करून नंतर गृह अतिक्रमण करणे. मालमत्ता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने आग लावुन आगळीक करणे, नुकसान करणे, घातक हत्यारांनी व साधनांनी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोहचविणे, आपखुशीने घातक शस्त्राने किंवा साहित्याने दुखापत करणे, मारपीट करणे, शांतता भंग घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे, अपराधीक धमकी देणे, अपराधीक जिवे मारण्याची धमकी देणे, अश्लील भाषेत शिवीगाळ करणे, बेकायदेशीर जमावाचा सदस्य असणे, दंगा करणे, प्राणघातक हत्यारांसह सज्ज घेऊन दंगा करणे, समान उष्ठ साधण्यासाठी केलेल्या अपराधाबद्दल बेकायदेशीर जमावाचा प्रत्येक घटक दोगी असणे, घातक हत्यार जवळ बाळगणे, दुखापत, हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करून नंतर गृह-अतिक्रमण करणे, खंडणी मागणे, घातक शस्त्राने दुखापत करणे, नुकसान करणे, मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणे, इत्यादी मालमत्ता आणि शरीराविरुध्दचे गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

सदर स्थानबध्द इसमाविरूध्द सन २०१८ मध्ये जरीपटका पोलीसांकडून १) सुमार नं. २७/२०१८ मध्ये कलम ११० (ई) (ग) सीआरपीसी, २) सुमारनं. २७/ २०२१ मध्ये कलम ११० (ई) (ग) सीआरपीसी अन्वये दोन वेळा प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर सदर प्रस्था इसमास सन २०२१ मध्ये एमपीडीए कायदयान्वये एक वर्षांकरिता स्थानबध्द करण्यात आले होते. एका वर्षाचा कालावधी पूर्ण करून सन २०२२ मध्ये स्थानबध्दतेतून मुक्त झाल्यानंतर त्याने आपली गुन्हेगारी प्रवृत्ती सुरूच ठेवली व वरील प्रतिबंधक कारवाईचा कोणताही परिनाम झाला नाही याउलट नवीन जोमाने आपली गुन्हेगारी प्रवृत्ती सुरू केली. अलीकडील काळात त्याने पोलीस स्टेशन जरीपटका हदीत दुखापत, हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करून नंतर गृह-अतिक्रमण करणे, जिवे ठार मारण्याची धमकी देणे, खंडणी मागणे, घातक शस्त्राने दुखापत करणे, चातक शस्त्र बाळगणे, मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणे इत्यादी अशा स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे केलेले आहेत. अशाप्रकारे धोकादायक व्यक्ती नामे अभिजीत उर्फ मादी वल्द नितीन नितनवरे, याची अपराधीक कृत्ये निरंतर वाडत असल्याने आणि त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होत असल्याने श्रवण दत्त पोलीस उपायुक्त परिमंडळ क्र. ५ यांचे मार्गदर्शनाखाली, व. पो. नि. संतोश बाकल, पोलीस स्टेशन जरीपटका, नागपूर शहर यांनी नमुद आरोपीतास स्थानबध्द करण्याकरिता गुन्हे शाखेस प्रस्ताव सादर केला असता अम्वती दोर्जे, सह पोलीस आयुक्त संजय पाटील, अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) व मुम्मका सुदर्शन, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हेशाखेतील एम.पी. डी.ए. विभागाने नमुद आरोपीला स्थानबध्द करण्याकरीता प्रस्ताव सादर केला. त्याअन्वये स्थानबध्द प्राधिकारी अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त यांचे समक्ष सादर केले असता त्यांनी वर नमुद गुंडाविरुद्ध स्थानबध्दतेचा आदेश पारित करून त्यास नाशिक मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक येथे ठेवण्याबाबत आदेश दिलेत…

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com