निवानिशी ठार मारण्याचा प्रयत्न करणा-याविरुध्द गुन्हा दाखल

जलालखेडा :- अंतर्गत मौजा जलालखेडा बसस्टॉप ०१ किमी पश्चिम, दिनांक १२/०५/२३  २१:०० वा दरम्यान, यातील आरोपी हे बसस्टॉप वरील भिकारी यांना त्रास देत असता, यातील जखमी नामे फकीर शहाँ मजीदशहाँ वानवा वय ३७ वर्ष रा जलालखेडा जि.नागपुर यांनी आरोपीतांना त्या गरीब – भिका-याला का त्रास देता ? असे म्हटले असता, आ. क्र. १ याने जख्मीस अश्लील शिवीगाळ करून तु यहांसे चला जा ? नहीं तो तुझे मार दुगा’ ? असे म्हणून बसस्टॉप वरील कॅन्टीगकडे धावत जावुन तेथुन हातात कु-हाड आणुन यातील जख्मीला आज तुझे खतम हो करता हूँ। असे म्हणुन दोन्ही आरोपी जख्मीने मागे धावुन जिवाने मारण्याचे उद्देशाने जख्मीच्या डोक्यावर कु-हाडीने चार वार करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.

सदर प्रकरणी फिर्यादी नामे- हकिम शहाँ अनगर शहाँ वय ५१ वर्ष रा. वार्ड नं. २ जलालखेडा ता. नरखेड जि नागपुर यांचे रिपोर्टवरून पो.स्टे. जलालखेडा येथे आरोपी नामे १) आदित्य उर्फ बंठी अजयसिंग सोलंकी (ठाकुर) वय १८ वर्ष २) नितीन सुरेश निमसडे वय ३६ वर्ष दोन्ही रा जलालखेडा ता. नरखेड जि… नागपुर यांचेविरूध्द कलम ३०७ भादवी अन्वये गुन्हा नोंद केला आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पो उपनी.. मनोज शेंडे पो.स्टे. जलालखेडा, हे करीत आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com