घरफोडी करणाऱ्या आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर :-दिनांक १३.०५,२०२३ चे १९.३० वा. ते २२.२० वा. चे दरम्यान पोलीस ठाणे जरीपटका हद्दीत प्लॉट नं. ४, साई नगर, मंगलम सोसायटी, एन. डी. टाईल्सचे समोर, नारा, नागपुर येथे राहणाच्या फिर्यादी प्रिती अनंत बोस वय ३२ वर्ष हया आपले घराला कुलूप लावुन आईला घेवुन हॉस्पीटल मध्ये गेल्या असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फिर्यादीचे घराच्या दाराचे कडी, कोंडा, कुलूप तोडुन घराचे आत प्रवेश करून बेडरूम मधील लोखंडी आलमारीचे लॉकर मधुन सोन्या-चांदीचे दागीने व रोख ६०,०००/- रू असा एकुण ४,६७,००० रू. चा मुद्देमाल चोरून नेला.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पो. ठाणे जरीपटका येथे पोउपनि काकड यांनी अज्ञात आरोपी विरुद्ध कलम ४५७, ३८० भादवि अन्वेय गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध घेत आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com